Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden

Wijnkistjes.nl - 

KvK - 69431949

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voorvloeiende verbintenissen. afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden en gelden slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop afwijkingen betrekking hebben.

ARTIKEL 2. AANBIEDINGEN, OPDRACHTEN

Onze aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en zijn geldig gedurende dertig dagen. Herroeping door ons kan geschieden binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding. Een overeenkomst komt, indien er geen aanbod van ons aan is voorafgegaan, tot stand wanneer wij binnen acht dagen na ontvangst van de opdracht, deze bevestigingen, dan wel daaraan daadwerkelijk uitvoering geven. Ingeval opdrachtnemer voor het uitbrengen van offerte, het doel van prijsopgaven of voor het verstrekken van adviezen kosten moet maken voor het vervaardigen van modellen, ontwerpen, foto's en/of afbeeldingen, is opdrachtnemer gerechtigd deze kosten in rekening te brengen aan de opdrachtgever, ook indien geen overeenkomst tot stand komt.

ARTIKEL 3.OMVANG OVEREENKOMST

Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen in de overeenkomst zijn slechts geldig indien opdrachtnemer deze schriftelijk heeft bevestigden de opdrachtgever hiertegen niet binnen vijf dagen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. Wijzigingen in het onderwerp en hoeveelheden zijn slechts mogelijk tot maximaal één maand voor de overeengekomen leveringstermijn. Indien de opdrachtgever van opdrachtnemer daarna enige wijzigingen wenst, dan is de opdrachtgever gehouden op het eerste verzoek van opdrachtgever, hetzij als gevolg van de omstandigheden dat de door de opdrachtgever verstrekte gegevens niet overeenstemmen met een eerdere opgave, worden, indien er meer kosten ontstaan, afzonderlijk in rekening gebracht. Meer- en minderwerk zal eveneens worden verrekend.

ARTIKEL 4. PRIJZEN

Alle prijzen gelden voor levering af fabriek tenzij anders is overeengekomen. De overeengekomen prijs is netto, exclusief BTW en overige heffingen van overheidswege. Opdrachtnemer is gerechtigd prijsverhogingen door te berekenen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% is, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Indien opdrachtgever consument is, kan hij, indien een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, de overeenkomst ontbinden, ongeacht het percentage van de verhoging.

ARTIKEL 5. BETALING EN BETALINGSZEKERHEID

Opdrachtnemer is gerechtigd bij het aangaan van  de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 30% te vragen. Wij zijn te allen tijde gerechtigd van de afnemer zekerheid te verlangen voor de juiste en tijdige nakoming van de betalingsverplichtingen. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht onder rembours te leveren. Geschiedt de levering in gedeelten, dan kan ieder gedeelte door ons afzonderlijk worden gefactureerd. De betalingstermijn bedraagt steeds veertien dagen na factuurdatum door middel van automatische incasso, tenzij uitdrukkelijk is anders overeengekomen. Indien de afnemer niet binnen deze termijn betaalt, hebben wij het recht vanaf de vervaldag een rente in rekening te brengen van 1% per maand, onverminderd de ons verder toekomende rechten ter zake. Alle buitengerechtelijke incassokosten, die door ons worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichting van de afnemer te bewerkstelligen, komen ten laste van de afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten bij het uit handen geven van de vordering belopen 15% van de ter incasso gegeven bedragen, zulks zonder een maximum en met een minimum van €25,--. Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan. Betaling dient plaats te vinden ten kantore van ons, of op een door ons aan te wijzen rekening in Nederland. Verrekening is niet toegestaan tenzij wij de tegenvordering gaaf en onvoorwaardelijk hebben erkend.

ARTIKEL 6. REKLAME

De controle op de hoeveelheid van het geleverde berust bij de afnemer. Heeft de afnemer niet zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 48 uur na ontvangst van het geleverde gereclameerd, dan gelden de hoeveelheden, vermeld op de vrachtbrieven en afleveringsbonnen, of dergelijke andere documenten als juist. Andere reclames dienen schriftelijk uiterlijk binnen acht dagen na ontvangst der zaken c.q. nadat eventuele gebreken zijn geconstateerd of geconstateerd hadden kunnen worden door de afnemer bij ons te zijn ingediend. Geringe of technisch niet te vermijden in kwaliteit, kwantiteit, kleur, maat en afwerking en dergelijke goedgekeurd is en onze aansprakelijkheid daarvoor en daardoor vervallen, tenzij eerst door of bij verwerking het gebrek kan worden geconstateerd. Reclames over facturen dienen acht dagen na datum van verzending der facturen schriftelijk te worden ingediend.

ARTIKEL 7. LEVERING EN RISICO

Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen. Bij de overschrijding van de opgegeven termijnen zullen wij eerst in verzuim geraken na schriftelijke ingebrekestelling. De afnemer draagt het risico voor aflevering, bezorging, afhalen, opslag (tenzij deze opslag geschiedt in verband met afroeporders) en andere werkzaamheden in verband met de overeenkomst voor haar verricht door ons of in onze opdracht. Het is opdrachtnemer steeds toegestaan levering in gedeelten doen plaatsvinden. De door opdrachtnemer te leveren zaken en te verrichten werkzaamheden worden geleverd met inachtneming van de gebruikelijke geringe afwijkingen voor wat betreft aantallen, afmetingen, gewichten, kleuren, design, lettertype, dikte, hardheid, kwaliteit, verdere uitvoering e.d. Tenzij bij verstrekken van opdracht bijzondere eisen aan het materiaal zijn gesteld en deze door opdrachtnemer uitdrukkelijk zijn aanvaard, moet met de sortering van opdrachtnemer genoegen genomen worden. Ten aanzien van afmetingen behoudt opdrachtnemer zich steeds kleine spelingen voor welke verband houden met verschillen in dikte van gezaagd en geschaafd hout en met rek en krimp en soortgelijke gevallen. Wat betreft de uitvoering van haakse hoeken van kisten e.d. geldt als toelaatbare speling een afwijking naar boven en naar beneden van 10%. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, dienen monsters uitsluitend om de maten en modellen weer te geven. Bijzondere bedingen, welke van hierboven in de leden 4 en 5 bepaalde afwijkingen, zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn overeengekomen en gelden alleen voor bestellingen, waarop zij betrekking hebben. Monsters worden geleverd tegen de prijs, indien voorkomend op de prijslijst tegen prijslijst prijs. Monsters worden niet franco verzonden. 

ARTIKEL 8. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle door ons geleverde zaken blijven ons eigendom tot al onze vorderingen uit hoofde van overeenkomst tot levering van zaken en bijbehorende werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten, volledig zijn betaald. Tot het tijdstip van volledige betaling c.q. vereffening is de afnemer niet bevoegd, behoudens in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening en conform de bestemming van de zaken, deze zaken aan derden te verpanden of in eigendom over te dragen. Wanneer de betalingstermijn is verstreken zonder dat volledige betaling heeft plaats gevonden dan wel wij goede gronden hebben te vrezen dat de afnemer niet zal betalen, kunnen wij zonder voorafgaande ingebrekestelling, de geleverde zaken onverwijld terug vorderen. de afnemer verleent ons de bevoegdheid daartoe zijn terreinen en gebouwen te beteden. De overeenkomst kan alsdan door ons zonder rechterlijke tussenkomst voor ontbonden verklaard worden, niettegenstaande ons recht om vergoeding van kosten, schaden en interesse te vorderen. Afnemer is verplicht de in dit artikel bedoelde zaken afdoende te verzekeren en in ieder geval tegen risico's als diefstal, beschadiging en tenietgaan. Het is de afnemer niet toegestaan eventuele aanspraken op zijn verzekeraar uit hoofde van verzekeringen, als bedoelt in dit lid, aan de reden in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin des woords aan derden te doen dienen. Uitkeringen uit hoofde van deze verzekeringen ter zake van schade en verlies van de in dit artikel bedoelde zaken treden in plaats van betrokken zaken.

ARTIKEL 9. TRANSPORT / RISICO

Opdrachtnemer heeft het recht de wijze van transpart, verzending en/of verpakking te kiezen zonder dat daarvoor enige aansprakelijkheid bestaat indien opdrachtnemer deze keuze voldoende zorgvuldig heeft gemaakt. Transport van de zaken/materialen geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever van opdrachtnemer, ook indien de vervoeder vordert dat de vrachtbrieven, vervoersadressen etc. de clausule voorkomt dat alle vervoerschade voor rekening en risico van afzender zijn. Ingeval franco wordt geleverd worden transportkosten niet aan de opdrachtgever doorberekend. Een eventuele transportverzekering dient door de opdrachtgever van opdrachtnemer verzorgd te worden. Indien vertraging optreedt in het aannemen of afroepen van een bestelling door de opdrachtgever en ingeval van andere, niet aan opdrachtnemer te wijten oorzaken, gaat het risico op de opdrachtgever over het moment dat haar wordt gemeld dat de bestelling verzending klaar is.

ARTIKEL 10. OVERMACHT

Tijdens overmacht worden de levering- en andere verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen voor opdrachtnemer niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijk tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voeldoen is hij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het geleverde deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke contract.

ARTIKEL 11. INDUSTRIELE EN INTELLECTUELE EIGENDOM

De door ons aan afnemer verstrekte tekeningen, plannen werkomschrijvingen en overige bescheiden blijven ons eigendom en dienen op eerste aanvrage aan ons te worden geretourneerd. Deze bescheiden en de daarin voorkomende gegevens mogen zonder onze schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of aan derden ter beschikking worden gesteld. Auteursrechten, octrooirechten, merk- en modelrechten op een door ons al dan niet geregistreerd model, en alle andere industriële of intellectuele eigendom ten gevolge van gebruikt door ons van door de afnemer ter beschikking gestelde vormen, ontwerpen, of andere gegevens of ten gevolge van opslag of aflevering door ons van de mede gegevens vervaardigde goederen.

ARTIKEL 12. GARANTIE

Opdrachtnemer geeft slechts garantie voor de door haar elders ingekochte goederen indien en voor zover de betreffende fabrikant/leverancier garantie verstrekt. Van elke andere garantie is slechts sprake indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. In het geval door opdrachtnemer overigens garantie wordt verstrekt, betreft de garantie uitsluitend het herstel of vervanging van de geleverde zaken dan wel verbetering van de verrichte werkzaamheden, een en ander ter uitsluitende keuzen van Masha International. Eventuele bijkomende kosten verband houdende met de vervanging, zoals vervoerkosten, ontwerpkosten en arbeidsloon, e.d. zijn voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever van opdrachtnemer kan geen enkel recht uit enige garantie doen gelden, zolang zij zelf niet aan al haar verplichtingen jegens opdrachtnemer heeft voldaan.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

Opdrachtnemer aanvaardt aansprakelijkheid voor door opdrachtgever geleden schade, die et gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verbintenis, indien en oor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering. Indien de verzekeraar om enige reden om enige reden niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag. In afwijking vn hetgeen bepaald is in de leden 1 en 2 aanvaardt opdrachtnemer geen aansprakelijkheid voor schade wegens overschrijding van de leveringstermijn als gevolg van gewijzigde omstandigheden en schade als gevolg van gebrekkige medewerking, informatie of materialen van de opdrachtgever. In geval van een onrechtmatige daad van opdrachtnemer of van zijn ondergeschikten is opdrachtnemer slechts aansprakelijk wegens schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden door het gebruik van gegevens, welke hem door of vanwege de opdrachtgever ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt.

ARTIKEL 14. ONTBINDING OVEREENKOMST

Indien opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van één week, is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst voor ontbonden te verklaren. In dat geval is opdrachtgever aansprakelijk voor de door opdrachtnemer geleden schade. Betalingsverplichtingen, betrekking hebbend op reeds verrichte werkzaamheden of leveranties blijven in stand. Indien opdrachtnemer bij toerekenbare tekortkoming van opdrachtgever in de nakoming van zijn verbintenis tot (buiten)gerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van opdrachtgever. Onverminderd de bestaande betalingsverplichtingen van opdrachtgever wordt de vereist, op het tijdstip, waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelenstelling of bewindvoerder de uit de overeenkomst voorvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent. In dat geval is opdrachtgever aansprakelijk voor de door opdrachtnemer geleden schade.

ARTIKEL 15. TUSSENPERSONEN

Opdrachten aangenomen door, alsmede voorwaarden en bedingen overeengekomen met vertegenwoordigers of andere tussenpersonen dienen door opdrachtnemer schriftelijk te worden bevestigd alvorens zij bindend zijn.

ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT

Tenzij anders tussen partijen is overeengekomen worden alle overeenkomsten met opdrachtnemer beheerst door Nederlands recht, echter wij behouden voor onze afnemer ook aan zijn algemene zetel te dagvaarden.

ARTIKEL 17. GESCHILLEN

Bij alle geschillen, die volgens de wet beslecht worden door de Kantonrechter, gelden de normale wettelijke bepalingen. Alle andere geschillen, voortvloeiende uit onder overeenkomsten, kunnen bovendien beslecht worden.